Frequency Start End /* Date ITU Station SINPO Initials
Clear Sorted By: Initials descending, Date descending
V 549.00 0213     2022-04-12 G Spirit Radio, Carrickroe 2-3 YMR
V 549.00 1603     2022-02-25 UKR Ukrainske Radio, Mikolayiv 34443 YMR
V 243.00 1040     2022-01-31 DNK DR, Kalundborg 35553 YMR
V 243.00 1600 1615 * 2022-01-31 DNK DR, Kalundborg 35342 YMR
V 675.00 1644     2022-01-23 HOL Radio Calypso, Oostwold 1-2 YMR
V 549.00 1602     2022-01-23 IRL Spirit Radio, Carrickroe 1-2 YMR
V 1116.00 0643     2022-01-18 HNG MR Danko Radio, Miskolc 15kW 2-3 YMR
V 549.00 1735     2022-01-17 IRL Spirit Radio, Carrickroe 32411 YMR
V 590.00 0200     2022-01-02 CAN VOCM, St. John's NL 2-3 YMR
V 774.00 0301     2022-01-02 G BBC WS, Enniskillen N.Ireland 32422 YMR
V 750.00 0304     2022-01-02 CAN CBGY, Bonavista Bay NL 2-4 YMR
V 207.00 0256     2022-01-02 ISL RUV, Eidar 3-4 YMR
V 189.00 0254     2022-01-02 ISL RUV, Gufuskalar 3-4 YMR
V 252.00 0127     2022-01-02 IRL RTE 1, Summerhill 4-5 YMR
V 900.00 0221     2022-01-02 I RAI Uno, Milano 3-4 YMR
V 855.00 0225     2022-01-02 ROU R. Romania Actualitati, Bucuresti 3-4 YMR
V 639.00 2245     2021-12-31 CZE CRo Dvojka, Liblice 33222 YMR
V 270.00 2156     2021-12-31 CZE CRo Radiozurnal, Topolna 2-4 YMR
V 639.00 2159     2021-12-31 CZE CRo Dvojka, Liblice 3-5 YMR
V 270.00 1550     2021-12-30 CZE CRo Radiozurnal, Topolna 1-2 YMR
V 549.00 1552     2021-12-30 UKR UR 1 Pershiy Kanal, Mykolaiv 2-3 YMR
V 1593.00 0625     2021-12-27 F Bretagne 5, Saint Goueno 43322 YMR
V 590.00 0707     2021-12-27 CAN VOCM, St. John's NL 12311 YMR
V 639.00 0807     2021-12-27 CZE CRo Dvojka, Cesko Brod 2-3 YMR
V 1584.00 0636     2021-12-27 G Asian FX, London 0.2 kW 33333 YMR
V 1575.00 0657     2021-12-27 EGY ERTU, Quseir 1-2 YMR
V 189.00 0719     2021-12-27 ISL RUV, Gufuskalar 55454 YMR
V 954.00 0801     2021-12-27 CZE CRo Dvojka, Dobrochov 3-4 YMR
V 207.00 0716     2021-12-27 ISL RUV, Eidar 2-3 YMR
V 1116.00 0741     2021-12-27 HNG Danko Radio, Miskolc 2-3 YMR

Page: 1 of 105  Records: 3132
23.226 miliseconds