Frequency Start End /* Date ITU Station SINPO Initials
Clear Sorted By: Initials descending, Date descending
V 1377.00 2236 2330   2020-02-25 TZA R. Free Africa 333 ZC
V 1575.00 2305     2020-02-24 THA R. Saranrom 322 ZC
V 1476.00 1903     2019-11-27 BEN TWR Parakou 322 ZC
V 1431.00 2058     2019-11-27 DJI VOA via Dorale 333 ZC
V 1413.00 0620     2020-11-23 MDA Vesti FM, Grigoriopol 1-2 YMR
V 1413.00 0613     2020-11-23 G Premier Christian Radio, Dartford 2-3 YMR
V 1134.00 0555     2020-11-23 E COPE, Pamplona 5 kW 0-2 YMR
V 1431.00 0602     2020-11-23 G Smooth Radio, Southend 0,35kW 1-3 YMR
V 189.00 0453     2020-11-21 ISL RUV, Gufuskalar 33131 YMR
V 549.00 0508     2020-11-21 SVN Radio Koper, Beli Kriz 2-3 YMR
V 1440.00 0624     2020-11-21 DNK Radio208, Ishoej 2-4 YMR
V 1030.00 0639     2020-11-21 USA WBZ, Boston MA (presumed) 0-1 YMR
V 1130.00 0549     2020-11-21 USA WBBR New York, NY 0-1 YMR
V 549.00 0612     2020-11-21 IRL Spirit Radio, Carrickroe 1-2 YMR
V 1130.00 0541     2020-11-19 USA WBBR, New York NY 0-2 YMR
V 1476.00 0611     2020-11-19 G Carillon Wellbeing Radio, Coalville 1-3 YMR
V 207.00 0641     2020-11-19 ISL RUV, Eidar 2-3 YMR
V 252.00 0632     2020-11-19 IRL RTE Radio 1, Summerhill 3-4 YMR
V 99999.99 0000     2020-11-19 DNK Radio208, Ishoej 34222 YMR
V 1130.00 0538 0601   2020-11-17 USA WBBR, New York NY 0-2 YMR
V 1350.00 0722     2020-11-17 HNG MR4, Nemzetisegi Adasok, Gyor 2-3 YMR
V 1161.00 0648     2020-11-17 G Smooth Radio, Wiltshire 0,16kW 2-3 YMR
V 1368.00 0552     2020-11-16 G Manx Radio, Foxdale, Isle of Man 1-2 YMR
V 1130.00 0543     2020-11-16 USA WBBR, New York NY 0-1 YMR
V 1359.00 0547     2020-11-16 G Smooth Radio, Chelmsford 0-1 YMR
V 1449.00 0604     2020-11-16 G BBC Asian Network, Gunthorpe 0,2kW 0-1 YMR
V 1521.00 0627     2020-11-16 SVK R. Patria Madarsk, Rimavska Sobota 1-2 YMR
V 1026.00 0606     2020-11-15 G BBC R. Cambridgeshire, Chesterton Fen 2-4 YMR
V 972.00 0634     2020-11-15 G Sunrise Radio, London1,6 kW 1-3 YMR
V 1130.00 0608     2020-11-15 USA WBBR, New York NY 1-3 YMR

Page: 1 of 129  Records: 3851
22.576 miliseconds