Frequency Start End /* Date ITU Station SINPO Initials
Clear Sorted By: Date descending
V 1413.00 0613     2020-11-23 G Premier Christian Radio, Dartford 2-3 YMR
V 1413.00 0620     2020-11-23 MDA Vesti FM, Grigoriopol 1-2 YMR
V 1431.00 0602     2020-11-23 G Smooth Radio, Southend 0,35kW 1-3 YMR
V 1134.00 0555     2020-11-23 E COPE, Pamplona 5 kW 0-2 YMR
V 1130.00 0549     2020-11-21 USA WBBR New York, NY 0-1 YMR
V 189.00 0453     2020-11-21 ISL RUV, Gufuskalar 33131 YMR
V 549.00 0612     2020-11-21 IRL Spirit Radio, Carrickroe 1-2 YMR
V 1030.00 0639     2020-11-21 USA WBZ, Boston MA (presumed) 0-1 YMR
V 549.00 0508     2020-11-21 SVN Radio Koper, Beli Kriz 2-3 YMR
V 1440.00 0624     2020-11-21 DNK Radio208, Ishoej 2-4 YMR
V 783.00 2231 2241   2020-11-19 SYR ORTAS, Tartus. 33441 CG
V 1130.00 0541     2020-11-19 USA WBBR, New York NY 0-2 YMR
V 99999.99 0000     2020-11-19 DNK Radio208, Ishoej 34222 YMR
V 710.00 2233 2243   2020-11-19 CAN CKVO, Clarenville NL. 23441 CG
V 207.00 0641     2020-11-19 ISL RUV, Eidar 2-3 YMR
V 1665.00 2128     2020-11-19 HOL R.Armada - pir. 25341 CG
V 1476.00 0611     2020-11-19 G Carillon Wellbeing Radio, Coalville 1-3 YMR
V 1638.00 2121     2020-11-19 HOL R.Blauwe Vogel - pir. 35342 CG
V 828.00 2216 2226   2020-11-19 RUS Radiogazeta Slovo, Skt. Peterburg, 10 kW 25341 CG
V 252.00 0632     2020-11-19 IRL RTE Radio 1, Summerhill 3-4 YMR
V 1655.20 1945     2020-11-19 HOL R.Belladonna - pir. 15331 CG
V 1368.00 2214 2224   2020-11-19 G Manx R, Foxdale, IoM. 25341 CG
V 1632.00 1915     2020-11-19 HOL R.Columbia (t) - pir. 15341 CG
V 1655.10 1918     2020-11-18 HOL R.Josje Power (t) - pir. 15331 CG
V 1629.00 1922     2020-11-18 HOL R.Marskramer - pir. 15341 CG
V 1030.00 0630     2020-11-18 USA WBZ, Boston MA 1-3 BV
V 1665.00 2147     2020-11-18 HOL R.Armada - pir. 15341 CG
V 1350.00 0722     2020-11-17 HNG MR4, Nemzetisegi Adasok, Gyor 2-3 YMR
V 1665.00 1903     2020-11-17 HOL R.Concorde (t) - pir. 15331 CG
V 1638.00 2213   / 2020-11-17 HOL R.Blauwe Vogel - pir. 25341 CG

Page: 1 of 129  Records: 3851
29.809 miliseconds